Valitse sivu

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuslain (54§ 540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta. Palvelun käyttäjiä kannustetaan avoimeen keskusteluun henkilöstön kanssa varhaiskasvatuksen arkeen ja toimintatapoihin liittyvissä asioissa. Muistutuksen voi tehdä päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille.

Toimintaohje

Mikäli asiat eivät yhdessä puhumalla ratkea, on palvelun käyttäjällä mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta liittyen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun. Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai sinulla on huomautettavaa siitä, keskustele aina ensin päiväkodin johtajan tai varhaiskasvatusjohtajan kanssa.

Muistutus tehdään kirjallisesti. Lähetä muistutus osoitteeseen Virolahden kunta, PL 14 49901 Virolahti tai sähköpostitse kirjaamo@virolahti.fi, josta se ohjataan asianosaisille jatkokäsittelyyn. Muistutuksen voi toimittaa myös Virolahden kunnanvirastolle osoitteeseen Virojoentie 7, 49900 Virolahti. Muistutus kirjataan ja käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.

Muistutuksen tekemisessä on oikeus käyttää sosiaali- ja potilasasiavastaavan maksutonta palvelua.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaava on Pirkko Haikara. Lisätietoja sosiaali- ja potilasasiavastaavasta löytyy SOCOM:n sivuilta https://socom.fi/kymenhva_sosiaali_ja_potilasasiavastaava/. Sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo, avustaa, tiedottaa, toimii ja seuraa asiakkaiden asemaa ja oikeuksia.

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on:

1) neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000), jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki, ja varhaiskasvatuslain (540/2018) soveltamiseen liittyvissä asioissa;
2) neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä sosiaalihuollon asiakaslain 23 §:ssä tarkoitetun muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuslain 54 §:ssä tarkoitetun muistutuksen tekemisessä;
3) neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa;
4) tiedottaa asiakkaan oikeuksista;
5) koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä; sekä
6) toimia 1–5 kohdassa säädettyjen tehtäviensä lisäksi muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Hyvinvointialueen potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan vastuuhenkilön tehtävänä on:

1) ohjata ja koordinoida potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa;
2) kehittää osaltaan potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien osaamista ja toimintaa;
3) seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja koota siitä yhdessä potilasasiavastaavien ja sosiaaliasiavastaavien kanssa vuosittain selvitys aluehallitukselle; sekä
4) tehdä yhteistyötä eri sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.