Valitse sivu

Virolahden kunta – omakotitonttien yleiset myynti- ja varausehdot

Kauppahinta ja omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen ostajalle 

 • Omakotitalotonttien kunnan vahvistamat kauppahinnat on esitetty Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa. Kauppahinta sisältää puuston arvon.
 • Omistus- ja hallintaoikeus myytyyn kiinteistöön siirtyvät ostajalle, kun kunnan myyntipäätös on lainvoimainen, kauppakirja on allekirjoitettu ja kauppahinta on kokonaan maksettu.

Rakentamisvelvoite

 • Rakentamisvelvoite on kolme (3) vuotta kauppakirjan allekirjoittamispäivämäärästä lukien. Rakennuksen valmiusasteen tulee olla siten riittävä, että käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa ennen rakentamisvelvoiteajan päättymistä.
 • Kuntatekniikan lautakunta voi kirjallisesta anomuksesta, erityisin perustein, myöntää jatkoa rakentamiselle. 

Sopimussakko

 • Rakentamisvelvoitteen rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka on 20 % kohteen kauppahinnasta jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta velvoiteajan umpeen kuluttua, aina siihen asti, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty. 
 • Kuntatekniikan lautakunta voi kirjallisesta anomuksesta, erityisin perustein, myöntää jatkoa rakentamiselle. 

Muut maksut ja vastuut

 • Ostaja maksaa lainhuutomaksut sekä kaupanvahvistajan palkkion.
 • Ostaja vastaa sähkö, vesi-, viemäri- hulevesi ja muista vastaavista liittymismaksuista.
 • Mahdollisista omakotitontin lohkomiskustannuksista vastaa ostaja.
 • Ostaja vastaa varainsiirtoverosta.
 • Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvistä maaperätutkimuksista.
 • Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa tonttia eteenpäin ennen rakentamisvelvoitteen täyttymistä ilman kunnan kirjallista suostumusta. 

Omakotitontin varaaminen ja varausehdot

 • Ostaja voi halutessaan varata tontin ennen kuin tontin omistusoikeus siirtyy kiinteistönkaupalla hänelle. Varaaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä varauslomakkeella tai toissijaisesti paperisella varauslomakkeella, joka toimitetaan Virolahden kuntaan.
 • Tontin varausmaksu on 10 % tontin nimelliskauppahinnasta. Varaajalle lähetetään varausmaksusta lasku.
 • Tontin varaus on voimassa 6 kk varausajankohdan mukaisin myyntiehdoin.
 • Tontin varausmaksu hyvitetään lopullisesta kauppahinnasta (varausmaksu=kauppahinnan osasuoritus).
 • Mikäli varaaja luopuu tontista tai kauppa purkaantuu, pidättää kunta varausmaksun kokonaisuudessaan itsellään sopimussakkona ja vahingonkorvauksena.
 • Tontin varausta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.
 • Varaajalla on oikeus tehdä alueella maaperätutkimuksia.
 • Varaajalla ei ole oikeutta hakea nimiinsä rakennuslupaa.

Kunnallistekniikka

 • Kiinteistönomistaja on velvollinen sallimaan kunnan osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laitteiden ja kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli ja sillä sijaitseviin rakennuksiin.
 • Kiinteistönomistajalle korvataan edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuva suoranainen haitta tai vahinko erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat luvan kiinteistönhankintaan Suomessa

Kaupan kohteen takaisin lunastaminen

 • Kunnanjohtaja voi ostajan kirjallisesta anomuksesta päättää lunastaa kaupan kohteen takaisin. Lunastuskorvaus on 90% alkuperäisestä kauppahinnasta. Muita maksuja tai kuluja ei korvata. Takaisinlunastuksen yhteydessä kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa myyjä.

Kampanjat

 • Kunnanhallitus voi myöntää erillisellä päätöksellä kampanjaluontoisia alennuksia tai etuja myytäviin omakotitontteihin.