Valitse sivu

Tausta

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ja suunnittelun työohjelmaa sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Asiakirjat

Kuultavana olevat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä vesienhoitoalueiden sivuilla 15.12.2023–17.6.2024 välisen ajan. Vesienhoitoalueiden sivuille pääsee verkkosivujen www.ymparisto.fi/vaikutavesiinvesienhoito kautta.

Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten rajojen mukaan. Kaakkois-Suomessa kunnat kuuluvat
joko Vuoksen vesienhoitoalueeseen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen tai molempiin
riippuen kunnan sijainnista (ks. liite 1). Tarkistattehan, että kunnan alueella on tarvittaessa molempien
vesienhoitoalueiden asiakirjat kuultavina. Vesienhoitoaluekohtaisiin kuulemisaineistoihin pääsee
tutustumaan myös suoraan vesienhoitoalueiden sivuilta:

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 17.6.2024 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet palautteen antamiseksi lausuntopalvelussa.

Palautteen voi toimittaa myös vesienhoitoalueen koordinoivaan ELY-keskuksen kirjaamoon.

Vuoksen vesienhoitoalueen koordinoivana ELY-keskuksena toimii Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savon ELYkeskus PL 164, 50101 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi).

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoaluun koordinoivana ELY-keskuksena toimii Uudenmaan ELY-keskus (Uudenmaan ELY-keskus
PL 36, 00521 HELSINKI, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi).

Kuulutuksen tiedoksisaantipäivä
Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 15.12.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa vesienhoidon erityisasian-tuntija Taina Ihaksi (p. 0295 029 236). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-kes-kus.fi.