Valitse sivu

JULKINEN KUULUTUS

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä
Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella
kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole
ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla
vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan
vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
2.9.2021

Valituksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valituksen tiedoksisaantipäivä on 9.9.2021.

Asia

Luvan hakija Vapo Oy (6.5.2021 lähtien Neova Oy) sekä yhdeksän muuta
tahoa ovat jättäneet Vaasan hallinto-oikeudelle valitukset Etelä-Suomen
aluehallintoviraston päätöksestä 28.1.2021 nro 30/2021 (Heinä-Vaajersuon
turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä).

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 2.9. –
30.9.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Miehikkälän ja Virolahden kunnissa.