Valitse sivu

Rakennustarkastaja on tehnyt 18.2.2021 lupapäätöksen 935-2021-7 tilalle Kivimäki 935-431-2-194, puiden kaataminen.

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 22.2.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 8.3.2021. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus osoitetaan asianomaiselle viranomaiselle ja toimitetaan osoitteella
Osoite: MIEHIKKÄLÄN KUNTA, Lupajaosto Keskustie 4 A 49700 MIEHIKKÄLÄ.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 18.2.2021 – 9.3.2021.