Valitse sivu

Kuulutus vireillä olevan maa-aineslupahakemuksen johdosta: Palin Granit Oy, Tyyräänmäen louhos

Virolahden kunnan maa-aineslupaviranomaiselle on jätetty maa-aineslain 4 §:n tarkoittama lupahakemus koskien tarvekiven louhintaa.

Kyseessä on Palin Granit Oy:n maa-aineslupahakemus tarvekiven louhintaan Virolahden kunnan Ravijoen ja Ala-Pihlajan kylissä tiloilla Jokela 935-422-31-0, Tyyräänmäki 935-422-2-44 ja Heikkilä 935-401-1-143. Ottamisalueen pinta-ala on 11 ha. Haettu ottomäärä on 700 000 m3ktr 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen otto on 70 000 m3ktr. Kyseessä on hakemus jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseksi. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta Maa-aineslain § 21 mukaisesti.

Asiakirjat ja kuulutus ovat nähtävillä 8.1.–15.2.2021 Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla osoitteessa: http://ptkjulkaisu.ha-mina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm

Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asian ratkaisu saat-taa vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä kirjallisesti 15.2.2021 mennessä Haminan lupavaliokunnalle osoitettuna, os. PL 70/Puistokatu 2, 49401 Hamina tai sähköpostitse: ymparistonsuojelu@hamina.fi.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo, puh. 050 477 5329.

Haminassa 5.1.2021
HAMINAN LUPAVALIOKUNTA