Valitse sivu

Lupavaliokunta on käsitellyt Palin Granit Oy:n maa-aineslain 4 §:n ja valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 1 §:n mukaisen lupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta luvan hakijalle tarvekiven louhintaan, sekä luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on jo olemassa olevan luvan jatkaminen. Lupapäätös annetaan 29.6.2020.

Toiminta sijoittuu Virolahden kunnan Vilkkilän kylässä tilalle Pyöli I 935-430-8-4. Ottamisalueen pinta-ala on 15 ha.

Päätöksestä kuulutetaan yleisessä tietoverkossa Virolahden kun-nan sekä Haminan kaupungin internetsivuilla 29.6.-5.8.2020.Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm.

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa (5.8.2020 mennessä) Itä–Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä asiakirjojen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Krista Rantamo p. 050 477 5329.

Haminassa 26.6.2020
Haminan lupavaliokunta