Valitse sivu

Virolahden kunta, on toimittanut Haminan kaupungin lupavaliokunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien kiven louhintaa ja murskausta, sekä kierrätysasfaltin ja -betonin murskausta. Lisäksi on haettu maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemuksen koskien maa-ainesten ottamista. Toiminta sijoittuu Virolahden kunnan Vaalimaan kylän kiinteistöille 935-429-5-45, 935-429-5-56 ja 935-429-6-59. Kyseessä on kiven louhinnan ja murskauksen osalta olemassa oleva toiminta ja kierrätysasfaltin ja -betonin murskauksen osalta uusi toiminta.

Lupavaliokunta on käsitellyt hakemuksen ja myöntänyt sen johdosta hakijalle ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan ja maa-aineslain 4 §:ssä tarkoitetun maa-ainesluvan. Hakemukset ovat ympäristönsuojelulain 47 a) §:n ja maa-aineslain 4 a) §:n mukaisesti käsitelty yhdessä ja ratkaistu samalla päätöksellä. Lupapäätös annetaan 4.5.2020.

Päätöksestä kuulutetaan Virolahden kunnan ja Haminan kaupungin internetsivuilla 4.5.- 4.6.2020. Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä osoitteessa: http://ptkjulkaisu.hamina.fi:81/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm 4.5.- 4.6.2020 välisenä aikana. 

Päätöksestä on valitusoikeus 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta (4.6.2020 mennessä) Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä. Valitusoikeus on: 1) asianosaisella; 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Krista Rantamo p. 050 477 5329.

Haminassa 30.4.2020

HAMINAN LUPAVALIOKUNTA